Pravidla soutěže "Invest Day"

Článek I.: Základní pravidla

Soutěž „Invest Day“ organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Posláním je podpořit počáteční životní jiskru podnikatelských záměrů (dále také „projektů“) vytvořených studenty daných vysokých škol formou soutěže, ve které má každý šanci získat hodnotné ceny a peněžní obnos od investorů výměnou za obchodní podíl na podniku.

Harmonogram, přihláška a všechny důležité dokumenty jsou zveřejněny na webu investday.ef.jcu.cz

Článek II.: Účastníci

Soutěžící

Soutěžící jsou jednotlivci i skupiny s podnikavým duchem a dobrými nápady, kteří studují v prezenční nebo kombinované formě (vč. U3V) na daných vysokých školách a kteří se zaregistrují na webové stránce investday.ef.jcu.cz. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, který splňuje podmínky v čl. IV části 2.

Organizátor soutěže

Organizátorem je Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechny dotazy v případě nejasností se bude organizátor snažit zodpovědět na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odborná porota

Složení odborné poroty si každá vysoká škola určuje sama a na každé vysoké škole probíhá individuálně hodnocení realizovatelnosti projektu. Odborná porota na dané vysoké škole doporučí k soutěži ty projekty, které splňují podmínky realizovatelnosti a jsou zpracovány na vysoké úrovni. Minimální počet členů v odborné porotě jsou 3.

Investoři

Investorem je fyzická, nebo právnická osoba, jejíž oprávněný zástupce bude účasten obhajoby podnikatelských záměrů. Jeho právem je rozhodnout o vítězích a udělení cen ve třetí části soutěže. Seznam investorů bude zveřejněn 14 dní před konáním 3. části soutěže na webových stránkách investday.ef.jcu.cz.

Článek III.: Ochrana projektu

Organizátor se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje obsažené ve zpracovaných podnikatelských záměrech považuje za důvěrné. Organizátor, odborná porota a investoři jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti, která bude soutěžícím připravena k podepsání do 5 pracovních dnů po posledním dni, kdy je možné se do soutěže přihlásit (31.1.2018). Celá soutěž je neveřejná a účastní se jí pouze výše uvedení účastníci. Tímto je zaručena ochrana nápadů před zneužitím třetí stranou.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo pozměnit termíny průběhu soutěže. Veškeré otázky těmito podmínkami neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností organizátory.


Článek IV.: Průběh soutěže

První část – konzultace a odborné semináře podnikatelských záměrů

Všem přihlášeným účastníkům budou po 31.1.2018 zaslány pokyny k dalšímu postupu. Budou vypsány termíny konzultací a seminářů na dané vysoké škole. Náplň seminářů a konzultací bude zaměřena zejména na sestavení podnikatelského záměru / business modelu, tvorby rozpočtu apod. Účast na konzultacích není povinná, ale nanejvýš doporučená. Setkání s odbornou porotou, které bude probíhat v termínu do 15. 3. 2018. Přesný termín bude upřesněn.

Druhá část – Zaslání kompletního podnikatelského záměru / business modelu ke schválení

Kompletní podnikatelský záměr /business model dle doporučené osnovy v maximálním rozsahu 15 stran A4 s případnými přílohami maximálně do 5 stran, písmo Times New Roman, řádkování jednoduché, okraje normální, musí soutěžící zaslat nejpozději 25. 3. 2018, 23:59 hod. na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Struktura podnikatelského záměru / projektu dle knihy Tvorba business modelů od autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur.


Podpořeny nebudou návrhy, které propagují diskriminaci, kriminalitu, gamblerství, násilí, politické strany, extrémní ideologie, apod. Úspěšně vybraní soutěžící budou informováni emailem nejpozději do 6.4.2017.

Třetí část – Invest Day

Závěrečnou částí je prezentace a obhajoba podnikatelských záměrů /business modelů před investory v 18. 4.2018 v budově Ekonomické fakulty, Studentská 13, 370 05 České Budějovice. Jednotlivá vystoupení mohou být doprovázena prezentací v PowerPointu, jsou neveřejná a ostatní soutěžící nemají možnost prezentaci ani obhajobě přihlížet.

Každý soutěžící představí v časovém limitu 10 minut svůj podnikatelský záměr / business model a specifikuje, jakou částku v rozmezí do 500 000 Kč požaduje. Soutěžící mohou prezentovat v českém nebo anglickém jazyce, v případě potřeby může být zajištěn překladatel (o přítomnost překladatele musí být požádáno ze strany soutěžícího minimálně měsíc předem).  Investoři ohodnotí podnikatelský záměr a mají prostor na své dotazy. V případě zájmu mohou soutěžícímu nabídnout investici výměnou za procentní podíl na podnikání. Rozsah a forma případné spolupráce závisí pouze na dohodě mezi těmito účastníky. Kromě investice hrají soutěžící o věcné ceny.

Pořadí soutěžících bude určeno celkovým počtem získaných bodů od investorů. Vyhlášení proběhne po prezentaci všech soutěžících v den finále soutěže.