Článek I.: Základní pravidla

Soutěž „Invest Day“ organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Posláním je podpořit počáteční životní jiskru podnikatelských záměrů (dále také „projektů“) vytvořených studenty daných vysokých škol formou soutěže.

Harmonogram, přihláška a všechny důležité dokumenty jsou zveřejněny na webu investday.ef.jcu.cz

Článek II.: Účastníci

Soutěžící

Soutěžící jsou jednotlivci i skupiny s podnikavým duchem a dobrými nápady, kteří studují v prezenční nebo kombinované formě (vč. U3V) na daných vysokých školách a kteří se zaregistrují na webové stránce investday.ef.jcu.cz. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, který splňuje podmínky v čl. IV části 2.

Organizátor soutěže

Organizátorem je Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechny dotazy v případě nejasností se bude organizátor snažit zodpovědět na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odborná porota

Složení odborné poroty si každá vysoká škola určuje sama a na každé vysoké škole probíhá individuálně hodnocení realizovatelnosti projektu. Odborná porota na dané vysoké škole doporučí k soutěži ty projekty, které splňují podmínky realizovatelnosti a jsou zpracovány na vysoké úrovni. Minimální počet členů v odborné porotě jsou 3.

Článek III.: Ochrana projektu

Organizátor se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje obsažené ve zpracovaných podnikatelských záměrech považuje za důvěrné. Organizátor, odborná porota i další lidé, kteří se s podnikatelským nápadem setkají jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti, která bude soutěžícím připravena k podepsání do 5 pracovních dnů po posledním dni, kdy je možné se do soutěže přihlásit (31.1.2018). Celá soutěž je neveřejná a účastní se jí pouze účastníci s podepsanou smlouvou o mlčenlivosti. Tímto je zaručena ochrana nápadů před zneužitím třetí stranou.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo pozměnit termíny průběhu soutěže. Veškeré otázky těmito podmínkami neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností organizátory.

 

Článek IV.: Průběh soutěže

První část – konzultace a odborné semináře podnikatelských záměrů

Všem přihlášeným účastníkům budou po 31.1.2018 zaslány pokyny k dalšímu postupu. Budou vypsány termíny konzultací a seminářů na dané vysoké škole. Náplň seminářů a konzultací bude zaměřena zejména na sestavení podnikatelského záměru / business modelu, tvorby rozpočtu apod. Účast na konzultacích není povinná, ale nanejvýš doporučená. Setkání s odbornou porotou, které bude probíhat v termínu do 16. 3. 2018. Přesný termín bude upřesněn.

Druhá část – Zaslání kompletního podnikatelského záměru / business modelu ke schválení

Kompletní podnikatelský záměr /business model dle doporučené osnovy v maximálním rozsahu 15 stran A4 s případnými přílohami maximálně do 5 stran, písmo Times New Roman, řádkování jednoduché, okraje normální, musí soutěžící zaslat nejpozději 25. 3. 2018, 23:59 hod. na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Struktura podnikatelského záměru / projektu dle knihy Tvorba business modelů od autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur.


Je zakázáno soutěžit s návrhy, které propagují diskriminaci, kriminalitu, gamblerství, násilí, politické strany, extrémní ideologie, apod. Úspěšně vybraní soutěžící budou informováni emailem nejpozději do 6.4.2018.

Třetí část – Invest Day

Závěrečnou částí je prezentace a obhajoba podnikatelských záměrů /business modelů před vybranými odborníky, členy poroty dne 18. 4. 2018 v budově Ekonomické fakulty, Studentská 13, 370 05 České Budějovice. Jednotlivá vystoupení mohou být doprovázena prezentací v PowerPointu, jsou neveřejná a ostatní soutěžící nemají možnost prezentaci ani obhajobě přihlížet.

Každý soutěžící představí v časovém limitu 10 minut svůj podnikatelský záměr / business model. Soutěžící mohou prezentovat v českém nebo anglickém jazyce, v případě potřeby může být zajištěn překladatel (o přítomnost překladatele musí být požádáno ze strany soutěžícího minimálně měsíc předem).  Odborníci z praxe, odborná porota ohodnotí podnikatelský záměr a mají prostor na své dotazy. 

Pořadí soutěžících bude určeno celkovým počtem získaných bodů. Vyhlášení proběhne po prezentaci všech soutěžících v den finále soutěže.

 

Regel des Invest-Day-Wettbewerbs

Artikel I.: Grundlegende Regel

Der Wettbewerb „Invest Day“ wird von der Fakultät für Ökonomie der Südböhmischen Universität in Budweis organisiert. Sein Auftrag ist, die Anfangsfunke der unternehmerischen Vorhaben, die von den Studenten der gegebenen Hochschulen und Universitäten geschafft worden sind, zu unterstützen, und zwar in einer Wettbewerbsform.

Das Harmonogramm, die Anmeldung und alle wichtigen Dokumente werden auf der Web-Seite investday.ef.jcu.cz veröffentlicht.

Artikel II.: Teilnehmer

Wettbewerber

Die Wettbewerber sind Einzelpersonen und auch Gruppen mit Unternehmungsgeist und guten Ideen, die an gegebenen Hochschulen und Universitäten in Präsenz- oder Distanzform (einschl. Seniorenstudium) studieren und die sich auf der Web-Seite investday.ef.jcu.cz registrieren. Man kann jedwede unternehmerischen Vorhaben anmelden, die die Bedingungen im Artikel IV Teil 2 erfüllen.

Veranstalter des Wettbewerbs

Der Veranstalter ist die Fakultät für Ökonomie der Südböhmischen Universität in Budweis. Alle Fragen bei Unklarheiten werden vom Veranstalter auf folgender E-Mail-Adresse Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. beantwortet.

Fachpreisgericht

Die Zusammensetzung des Fachpreisgerichts wird von jeder Hochschule/Universität selbst bestimmt. An jeder Hochschule/Universität läuft individuell die Bewertung der Realisierbarkeit des Projekts ab. Das Fachpreisgericht an der gegebenen Hochschule/Universität empfiehlt zum Wettbewerb die Projekte, die die Bedingung der Realisierbarkeit erfüllen und auf einem hohen Niveau bearbeitet sind. Die Mindestanzahl der Mitglieder im Fachpreisgericht ist 3.

Artikel III.: Projektschutz

Der Veranstalter verpflichtet sich ausdrücklich, alle Informationen und Angaben, die in den bearbeiteten unternehmerischen Vorhaben enthalten sind, als vertraulich zu betrachten. Der Veranstalter, das Fachpreisgericht und auch andere Leute, die auf das unternehmerische Vorhaben stoßen, sind an einen Verschwiegenheitsvertrag gebunden, der für die Wettwerber zur Unterzeichnung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach dem letzten Tag, an dem man sich zum Wettbewerb anmelden kann (31.1.2018), zur Verfügung steht. Der ganze Wettbewerb ist nicht öffentlich und daran können nur Wettbewerber teilnehmen, die den Verschwiegenheitsvertrag unterschrieben haben. Damit ist der Schutz der Ideen vor dem Missbrauch durch Dritte garantiert.

Die Wettbewerbsveranstalter behalten sich das Recht, im Verlauf des Wettbewerbs Termine zu verändern. Alle Fragen, die durch diese Regel nicht geregelt sind oder nicht vorhersehbar sind, werden endgültig von dem Veranstalter gelöst.

Artikel IV.: Verlauf des Wettbewerbs

Teil eins – Beratung und Fachseminare hinsichtlich der unternehmerischen Vorhaben

Allen angemeldeten Teilnehmern werden nach dem 31.1.2018 Anweisungen zum weiteren Fortgang geschickt. Es werden Termine für Beratungen und Seminare an den gegebenen Hochschulen/Universitäten ausgeschrieben. Der Inhalt der Seminare und der Beratungen ist auf die Zusammenstellung des unternehmerischen Vorhabens / Business-Modells, Zusammenstellung des Budgets usw. gerichtet. Die Teilnahme an den Beratungen ist nicht pflichtig, ist jedoch höchst empfohlen. Das Treffen mit dem Fachpreisgericht wird zum Termin bis 16. 3. 2018 stattfinden. Der genaue Termin wird näher bestimmt.

Teil zwei – Sendung des vollständigen unternehmerischen Vorhabens / Business-Modells zur Bewilligung

Das vollständige unternehmerische Vorhaben / Business-Modell gemäß empfohlenen Rahmens im Maximalausmaß von 15 A4-Seiten mit eventuellen Anlagen bis maximal 5 Seiten, Schrift Times New Roman, Zeilenschaltung einfach, Ränder normal, muss von den Wettbewerbern spätestens bis zum 25. 3. 2018, 23:59 Uhr auf die E-Mail-Adresse Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gesendet werden.

Die Struktur des unternehmerischen Vorhabens / Projekts muss dem Buch Gestaltung von Business-Modellen, Autoren Alexander Osterwalder und Yves Pigneur (Business Model Generation) entsprechen.


Es ist verboten, an dem Wettbewerb mit Konzepten teilzunehmen, die für die Diskrimination, Kriminalität, Gambling, Gewalt, politische Parteien, extreme Ideologien usw.  werben. Die erfolgreich gewählten Teilnehmer werden per E-Mail spätestens bis 6.4.2018 informiert.

Teil drei – Invest Day

Der Schlussteil ist die Präsentation und Verteidigung der unternehmerischen Vorhaben / Business-Modelle vor gewählten Fachleiten, Preisgerichtsmitglieder am 18. 4. 2018 im Gebäude der Fakultät für Ökonomie, Studentská 13, 370 05 České Budějovice (Budweis). Einzelne Auftritte können mit einer Power-Point-Präsentation begleitet werden, sind nicht öffentlich und die anderen Bewerber dürfen der Präsentation und der Verteidigung nicht zuschauen.

Jeder Wettbewerber stellt in einer Zeitvorgabe von 10 Minuten sein unternehmerisches Vorhaben / Business-Modell vor. Die Wettbewerber können in der tschechischen oder englischen Sprache präsentieren. Bei Bedarf kann ein Übersetzer zur Verfügung stehen (die Anwesenheit des Übersetzers muss vonseiten des Wettbewerbers mindestens ein Monat im Voraus beantragt werden). Die Fachleute und Fachpreisgerichtmitglieder bewerten das unternehmerische Vorhaben und haben Raum für ihre Fragen.  

Die Reihenfolge der Wettbewerber wird durch die Gesamtanzahl der Punkte bestimmt. Die Kundmachung findet nach der Präsentation aller Wettbewerber am Tage des Wettbewerbsfinales statt. 

 

"Invest Day" Competition Rules

 

Article I: General information

The „Invest Day“ competition is organised by the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice. The aim is to support the initial life spark of business intentions (hereinafter referred to as “projects“)  created by university students.

The schedule, application form and all important documents are published on investday.ef.jcu.cz

Article II.: Participants

Competitors

Competitors are individuals and groups with entrepreneurial spirit and good ideas who study in full-time or part-time forms (including U3V) at universities and who register on the website investday.ef.jcu.cz. The competition is open for any business plan that meets the conditions in podmínky v čl. IV části 2.

Competition organiser

The competition is organised by the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice.   All  enquiries in case of any doubts will be responded to at the e-mail address Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Professional jury/panel

A professional jury is  appointed independently at each of the participating universities and evaluates the viability of the projects individually. Subsequently the jury will recommend the projects that meet the conditions of viability and are developed to a high level.  The minimum number of members in the jury is 3.

Article III.: Project protection

The Organizer explicitly agrees that all information and data contained in the presented business plans are considered confidential. The organiser, professional jury and those who become acquainted with the business plans are bound by a confidentiality agreement that will be ready for signing by the competitor within 5 working days after the last day when it is possible to register for the competition (31 January 2018). The entire competition is non-public and only the participants mentioned above take part. This ensures protection of ideas from third party misuse.

The organizers of the competition reserve the right to amend the terms of the competition. All questions not specified by the conditions  will be resolved by the organizers..

 

Article IV.: Course of competition

First part – consultation and professional seminars on business plans

All participants will be sent the information for further steps after 31 January 2018. The terms of the consultation and seminars at the university will be announced. Seminars and consultation will focus on business plan creation, budgeting, etc. Participation in the consultation is not mandatory but highly recommended. Meeting with the professional jury will run by 16 March 2018. The exact date will be specified.

Second part – Submitting a complete business plan / business model for approval

A complete business plan / business model produced in accordance with the recommended curriculum, and having a maximum of 15 A4 size pages, including possible attachments up to 5 pages maximum, Times New Roman font, simple line spacing, and normal margins, must be sent by the competitors no later than 25 March 2018, 23:59 to email marikova @ ef. jcu.cz.

The structure of the business plan / projects should be devised according to the book of Business Modeling by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur.


Proposals that promote discrimination, crime, gambling, violence, political parties, extreme ideologies, etc. are forbidden. Successfully selected competitors will be informed by email by 6 April 2018 at the latest.

Third part – Invest Day

The final part is the presentation and defense of the business plans / business models to investors on 18 April 2018 in the building of the Faculty of Economics, at Studentská 13, 370 05 České Budějovice. Individual presentations may be accompanied by PowerPoint projections  and are not open to the public. Other contestants have no opportunity to attend the presentation and defense.

Every competitor will present his / her business plan within a maximum of 10 minutes. Competitors can present in Czech or English. If necessary, an interpreter can be provided.  (The presence of the interpreter must be requested by the competitor at least one month in advance). The professional jury consisting of practitioners will evaluate the business plan and is free to ask questions.

The order of success of the contestants will be determined by the total number of points given by the investors. The competition results will be announced after the presentations by all contestants on the final day of the competition.